АЛСЫН ХАРАА

Сайхан ирээдүйг цогцлооход хувь нэмэрээ оруулна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Нийгэм эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулан, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй бизнесийн үйл ажиллагаагаа шударгаар явуулж, ажиллагсадынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд нь туслахаас гадна, ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ дэмжин ажиллана.